privacyverklaring

Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom, gevestigd aan Zoomvlietweg 34, 4623 RL, Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het RSIN is 859848929.

Contactgegevens: 
Www.bic-boz.nl
Peter Markus is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom Hij is te bereiken via peter.markus@wxs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van onze website, lid bent van het Dagelijks of Algemeen Bestuur of een van de Werkgroepen of omdat U deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via peter.markus@wxs.nl, dan verwijderen wij deze informatie als deze aanwezig blijkt te zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergadering- agenda’s of verslagen,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze doelstelling uit te kunnen voeren 
  • U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten.


Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom) tussen zit.
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MicroSoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 

  • duur van Uw functie binnen het Dagelijks- dan wel Algemeen Bestuur van de Stichting dan wel de daaronder ressorterende werkgroepen en commissies;
  • de duur van de zakelijk relatie met U in Uw hoedanigheid van leverancier of dienstverlener.


Reden Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter.markus@wxs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek. Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom wil U er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via peter.markus@wxs.nl


privacy declaration

The Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour, located at Zoomvlietweg 34, 4623 RL, Bergen op Zoom, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. The RSIN is 859848929.

Contact details:
Www.bic-boz.nl
Peter Markus is the Data Protection Officer of Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour. He can be reached via peter.markus@wxs.nl

Personal data that we process:
The Bergen op Zoom Visitor Center for Military Fields of Honour processes your personal data because you use our website, are a member of the Daily or General Board or one of the Working Groups or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
First and last name
Sex
Address data
telephone number
E-mail address.

​Special and / or sensitive personal data that we process:

Our website does not intend to collect data about website visitors. If you are convinced that we have collected personal information without permission, please contact us at peter.markus@wxs.nl and we will delete this information if it appears to be present.

For what purpose and on what basis do we process personal data:
Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour Foundation processes your personal data for the following purposes:
Sending our newsletter and / or meeting agendas or reports,
To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to fulfill our objective
To inform you about changes to our activities.

Automated Decision Making:
The Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honor does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of the Foundation).
Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour uses the following computer programs or systems: MicroSoft Office.

How long do we keep personal data:
Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour Foundation does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for personal data:
duration of your position within the Daily or General Board of the Foundation or the working groups and committees that fall under it;
the duration of the business relationship with You in Your capacity as supplier or service provider.

Reason Sharing personal data with third parties:
Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour Foundation only and exclusively provides data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.
The Bergen op Zoom Military Fields of Honour Visitor Center does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data:
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Visitor Center Military Fields of Honour Foundation Bergen op Zoom and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to peter.markus@wxs.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. The Bergen op Zoom Visitor Center Military Fields of Honour Foundation would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data:
The Bergen op Zoom Visitor Center for Military Fields of Honor takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our data protection officer via peter.markus@wxs.nl