Obligatieplan gepresenteerd

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal start in september met een obligatieplan om de nog benodigde € 600.000 op te halen. Door één of meerdere obligatie(s) af te nemen in de periode van 1 september tot 1 november 2023 kunnen bedrijven of particulieren bijdragen aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Hiervoor wordt hun (bedrijfs)naam vereeuwigd op het bedankbord in de ontvangstruimte van het centrum. De obligaties zijn fiscaal aantrekkelijk waardoor een groot deel van de gift via belastingvoordeel terug ontvangen wordt.  

Voorzitter Giel Janssen: “We zijn al een tijd bezig om het bezoekerscentrum te realiseren en we zijn we bijna. We hebben al een flink bedrag opgehaald maar door o.a. prijsstijgingen komen we helaas nog steeds tekort. We hopen dat met het obligatieplan op te halen. En dat bedrijven en particulieren daarmee willen bijdragen aan onze bouwstenen voor het bezoekerscentrum bij de militaire begraafplaatsen in Bergen op Zoom. Het bezoekerscentrum moet er komen!”

Voortgang bezoekerscentrum
Voor de realisatie van het bezoekerscentrum is een bedrag van meer dan € 2,2 miljoen nodig. Daarvan is momenteel al het grootste deel binnen maar er is nog ruim € 600.000 nodig. Voor dit resterende bedrag zijn we nog op zoek naar sponsors of giften. Door nu een obligatieplan aan te bieden hoopt de Stichting dit bedrag nog dit jaar op te halen. Daarna kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw.

Achter de schermen
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen. Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt een procedure bij de gemeente. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning begin 2024 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moet worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij aan de Ruytershoveweg te gebruiken.

Realisatie Bezoekerscentrum
Het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal komt tussen twee erevelden te liggen: de Britse en Canadese Oorlogsbegraafplaats. Hier liggen in totaal ruim 2400 geallieerde soldaten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name tijdens de Slag om de Schelde. Dit was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied, die in de nabije omgeving heeft plaatsgevonden.

Hun graven zijn tastbare restanten die de herinnering aan de soldaten en hun strijd voor onze vrijheid levend houden. Het Bezoekerscentrum wil deze graven voorzien van een context: historisch, persoonlijk en actueel. Het bezoekerscentrum moet een plek worden waar de gevallenen die hier begraven liggen in een gepaste omgeving kunnen worden herdacht. Naast een gedenkplaats wordt het ook een plek, waar de bezoeker op een laagdrempelige en aansprekende manier meer te weten komt over de begraafplaatsen zelf, over de Slag om de Schelde en over de persoonlijke achtergrond van de soldaten. Verder wordt het ook een plaats waar de discussie gevoerd kan worden over de waarden van vrijheid en het belang om hieraan te blijven werken.

Gedetailleerde informatie over het obligatieplan vindt u op deze website onder obligatieplan.

Foto: penningmeester John van de Perre (L) en voorzitter Giel Janssen met de maquette van het Bezoekerscentrum

Geld bij afscheid burgemeester gaat naar Bezoekerscentrum

De afscheidnemende burgemeester Petter krijgt van de gemeente op donderdag 29 juni in het Markiezenhof een afscheidsreceptie aangeboden.
Tijdens zijn ambtelijke loopbaan als burgemeester is Frank Petter steeds een warm pleitbezorger geweest voor de realisatie van een Bezoekerscentrum tussen de twee erevelden aan de Ruytershoveweg.
Het doet het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal dan ook erg veel plezier dat dhr. Petter financiële bijdragen voor zijn afscheid, bestemt voor de kas van onze Stichting.

Tijdens zijn receptie is het munitiekistje dat op bijgaande foto te zien is, de plek waar ieders’ bijdrage in kan worden gedaan.

(foto: gemeente Bergen op Zoom)


Juist op dit moment van cruciale voorbereidingen voor de bouwfase, komt dit alles ons heel goed van pas. Binnenkort starten ook andere acties vanuit ons Bestuur, om de resterende gelden voor de bouw en de inrichting bij elkaar te krijgen.

Meer daarover binnenkort op deze website en social media.Afscheid bestuursleden

Enige tijd geleden waren er wijzigingen in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal.
Peter Markus, voormalig secretaris, trok zich uit het bestuur terug omdat hij veel in het buitenland verblijft en daardoor niet altijd beschikbaar is om die functie goed te blijven vervullen.
Nico Hooijschuur trok zich terug als voorzitter van de commissie ‘Inhoud’ omdat hij zich daar niet meer voor de volle 100% voor kon inzetten. Annette van de Meene trekt zich terug als lid van het bestuur, omdat ze haar functie als directeur van de Stichting Crematoria Zoom- en Zegestede per 1 maart j.l. overdroeg aan Marije Veldheer. Met de hiermee vrijgekomen tijd gaat ze haar leven anders inrichten. Ze blijft wel beschikbaar voor advies e.d. ten aanzien van onze Stichting.
Aan het eind van de vergadering van 14 april 2023 sprak voorzitter Giel Janssen zijn dank uit voor hun inzet en bewezen activiteiten voor het Bezoekerscentrum. Hen werd daarbij een bloemetje overhandigd.

Peter Markus en Annette van de Meene
Nico Hooijschuur

Het Bezoekerscentrum. Wanneer komt dat er?


Door verschillende, vast herkenbare, omstandigheden zijn we nog niet begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum.
We hebben te maken met prijsverhogingen van materialen, vertragingen en we hebben ook nog geld nodig. Maar op 27 oktober 2024 zou het Bezoekerscentrum geopend moeten worden.
Dan is het precies 80 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd bevrijd. Dat past perfect bij de doelstellingen van het bezoekerscentrum.
Verschillende organisaties zijn bezig met het voorbereiden van activiteiten rondom deze datum. Het zou heel mooi zijn als het bezoekerscentrum daar een hoofdrol in kan spelen.
Gaan we deze datum wel halen?

Ja, we vertrouwen erop dat we dit écht voor elkaar gaan krijgen. Er is nog wél steun nodig van een aantal partijen in het vergunningentraject én van gulle gevers, die ons het laatste financiële steuntje in de rug moeten gaan geven.

Wat is de situatie anno april 2023?
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen.
Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt er een procedureverzoek bij de gemeente. Het is de bedoeling dat het Bestemmingsplan én de Omgevingsvergunning nog voor de zomervakantie 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moeten worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij te gebruiken.

Hoe zit ’t met het benodigde geld?
De stichting heeft intussen al € 1.600.000,- bijeengebracht. Het grootste deel van dat geld bestaat uit toezeggingen door sponsors, bedrijfsleven en serviceclubs en is grotendeels geoormerkt voor speciale facetten bij de bouw van ex- en interieur van ons centrum. Dat geld kan dus worden opgevraagd in de diverse stadia van de bouw.
Helaas is het bedrag nog niet voldoende voor het totale project. Zoals iedereen weet staan de prijzen van materialen en diensten momenteel flink onder druk. Zowat alle kosten zijn gestegen en helaas geldt dit ook voor de bouw van het Bezoekerscentrum. Waar wij eerder berekenden aan 1,8 miljoen euro genoeg te hebben, piekt dat intussen al naar meer dan 2 miljoen euro. En dat terwijl we op de plannen van het Bezoekerscentrum al flink hebben geschaafd binnen ons wensenlijstje.

Met het oog op het totaalplaatje én de huidige planning gaan we op korte termijn starten met geldinzamelingsacties. We gaan ons daarbij onder andere richten op een regeling, waarbij gulle gevers via belastingvoordeel, minstens 125 % van het door hen gedoneerde bedrag kunnen compenseren. Met die giften willen we het huidige tekort van ruim € 400.000,- goedmaken.
Meer over deze mogelijkheden kunt u binnenkort verwachten.

Directie CWGC bezoekt Bergen op Zoom

30 november 2022 bracht de heer Barry Murphy, Directeur Operaties van de Commonwealth War Graves Commission een werkbezoek aan de erevelden in Bergen op Zoom.

Dat was een goede gelegenheid om hem en de Gebieds Directeur Centraal en Zuidelijk Europa van de CWGC, de heer Geert Bekaert, op de hoogte te stellen van de vorderingen in ons project; de realisatie van een bezoekerscentrum tussen beide erevelden aan de Ruytershove weg.

De delegatie werd tevens ontvangen door de burgemeester van Bergen op Zoom, dr F.A. Petter.

Foto: Stg. Bez. Centrum Mil. Erevelden

Lionsclub Scaldis verrast met grote cheque

Zaterdag 29 oktober gaf de kapel van de Koninklijke Luchtmacht hun concert ‘Meet the orchestra’ in stadsschouwburg ‘de Maagd’.
Het was op initiatief van Lions club Bergen op Zoom Scaldis dat zij een dergelijk concert in Bergen op Zoom kwamen geven.
Een batig saldo van deze avond zou ten goede komen aan het Bezoekersinformatie Centrum dat beoogd is tussen de beide erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

Aan het eind van dit prachtige concert, dat voor een goedgevulde zaal in onze Stadsschouwburg gegeven werd, mocht de voorzitter van onze Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden, dhr. Giel Janssen, een cheque uit handen van Lions club Bergen op Zoom Scaldis-president Ron van der Spek, in ontvangst nemen.
Een bedrag van maar liefst 20.250,- euro!
Giel Janssen meldde uiteraard buitengewoon blij te zijn met dit grote bedrag, dat ons weer een stap dichterbij de realisatie van het Centrum brengt.
Bedankt Lions club Scaldis, alle sponsoren c.q. de mensen die een kaartje voor dit concert kochten!

Foto SBME: Giel Janssen (R) ontvangt de cheque van Ron van der Spek

Opbrengst Raboclubsupport

Bedankt, beste mensen, voor jullie stemmen op onze Stichting!!

Met de Rabobankclubaktie van afgelopen september / oktober hadden mensen met een rekening bij die bank de gelegenheid om stemmen uit te brengen op hun favoriete verenigingen.
De leden van Zuidwest-Brabant hebben daar goed gebruikt van gemaakt. Al de op onze Stichting uitgebrachte stemmen hebben ervoor gezorgd dat een bedrag van € 428,23 vanuit de Rabobank onze kant uit komt. Uiteraard zijn we erg blij met deze maar ook ieder andere financiële ondersteuning, die meehelpt met de realisatie van ons bezoekerscentrum.

Super bedankt Rabobank en alle stemmers!“ MEET THE ORCHESTRA” op 29 oktober in schouwburg De Maagd

Orkest Koninklijke Luchtmacht strijkt neer in Stadsschouwburg De Maagd!

Op initiatief van Lionsclub Bergen op Zoom “Scaldis” presenteert het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op zaterdag 29 oktober 2022, het concert “Meet The Orchestra II” in Stadsschouwburg De Maagd.
De opbrengsten van dit concert komen geheel ten goede aan een educatief project dat door zowel de Lions als ook het Orkest zelf, van harte wordt ondersteund.
In het bezoekerscentrum, dat is voorzien tussen de Militaire Erevelden aan de Ruytershoveweg te Bergen op Zoom, zal educatie een belangrijk onderdeel vormen. Dit educatief gedeelte is toegankelijk voor bijvoorbeeld scholen, jeugdinstellingen en jeugdverenigingen en heeft onder andere als doel zichtbaar te maken hoe de bevrijding van de Brabantse Wal en de Slag om de Schelde hebben plaatsgevonden. De belangrijke boodschap is dat de vrijheid van vandaag niet vanzelfsprekend is. En dat jonge mensen, vaak van dezelfde leeftijd als de jonge bezoekers, voor die vrijheid een prijs hebben betaald, soms zelfs met hun eigen leven.

De Lions zetten zich graag in om tot de realisatie van dit educatief gedeelte te komen.

Als u dit muzikale evenement bezoekt, krijgt u niet alleen top-of-the-bill-entertainment, maar steunt u ook dit initiatief.
Toegangsbewijzen zijn te koop online op de website van theater De Maagd, www.demaagd.nl, maar er is ook een sponsorprogramma opgezet. Dit sponsorprogramma omvat verschillende arrangementen met bijvoorbeeld VIP kaarten en de mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan dit evenement. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Lionsclub Bergen op Zoom “Scaldis” via emailadres scaldis@lions.nl

Informatie over het bezoekerscentrum en de bevrijding van de Brabantse Wal, is te vinden op www.info-militairebegraafplaatsen-boz.nl en www.bevrijdingbrabantsewal.nl

foto: Orkest kon. Luchtmacht

Bestuurslid Peter de Kok aan het woord

Mijn naam is Peter de Kok. Ik ben geboren in Bergen op Zoom en ik ben 65 jaar jong en ik woon in Bergen op Zoom. Binnen de stichting heb ik de functie van voorzitter van de bouwcommissie. In het dagelijks leven ben ik al 15 jaar actief als regionale bedrijfsmakelaar en vastgoedadviseur en heb een 25 jarige ervaring als directeur/aandeelhouder van bouwbedrijven en wil deze kennis, ervaring en mijn netwerk graag delen als vrijwilliger bij deze mooie stichting.

Samen met Arn van der Vorst, die ook een zeer ruime bouwkundige kennis en ervaring heeft en een enorm netwerk, hebben wij, na een selectieprocedure, de bouwteampartners geselecteerd en gecontracteerd. Het resultaat is een prachtig ontwerp van Grasso de Ridder architecten, dat door aannemer de Kok Bouwgroep en installateur Piet Jansen begroot is. Momenteel loopt de R.O. procedure en kan naar wij hopen de omgevingsvergunning binnen enkele maanden afgegeven worden.

Groot probleem momenteel is echter momenteel de ontwikkeling van de bouwkosten en de schaarste van personeel en materialen, alles ten gevolge van de extreme inflatie door Covid maar zeker door de oorlog in Oekraïne. Aan ons de taak om dit scherp te bewaken. Dat juist een oorlog de ontwikkeling van een bezoekerscentrum, waar vrijheid centraal staat, beïnvloedt, is natuurlijk super triest.
Het wachten is op het moment dat wij het benodigde budget bereikt hebben.

Ik ben persoonlijk erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond WO II en heb me hier door de jaren in verdiept. Voor ZuidWest TV mocht ik enkele jaren geleden een documentaire maken over de bevrijding door de Canadezen en heb ik de hele route vanaf de kust van Normandië tot en met de bevrijding van West Brabant en Zeeland, met de camera gevolgd Ik bezocht hierbij diverse indrukwekkend grote militaire begraafplaatsen en diverse musea die op mij een diepe indruk hebben achtergelaten.  In 2019 mocht ik ook nog een documentaire maken over de bevrijding van Nieuw Vossemeer. Persoonlijk ben ik gelukkig nooit actief bij oorlogen actief geweest, wel heb ik een onuitwisbare indruk gekregen van de 2e Wereldoorlog.  

Binnen ons bestuur is er een enthousiast team, dat keihard werkt aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we hier samen in slagen. Want wat is er, zeker op dit moment, belangrijker, dan mensen, zeker onze jeugd, te informeren, dat oorlog altijd ontstaat om onbegrijpelijke motieven en vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is.

Peter de Kok / SBME

Stichting Bezoekerscentrum ontvangt maquette van het ontwerp

Foto: Stg.SBME

Op 8 juli heeft het dagelijks bestuur van onze Stichting de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, de heren Petter, van den Belt en Adriaansen, op de hoogte gesteld van de voortgang van het project.
Daarbij was ook Luitenant-Generaal b.d. Emile van Duren (lid van het Comité van Aanbeveling) aanwezig.

De burgemeesters benadrukten de regionale bestuurlijke betrokkenheid bij het project. De erevelden, hoewel gelegen in de gemeente Bergen op Zoom, zijn de laatste rustplaats van de vele militairen, van zoveel verschillende nationaliteit, die gevallen zijn in de strijd voor de vrijheid van West Europa. Met name zijn de bevrijders die zijn gesneuveld in Zeeland en op de Brabantse Wal tijdens de Slag om de Schelde, op beide erevelden begraven. 

Aan het einde van de briefing schonken de burgemeesters een fraaie maquette van het te realiseren bezoekerscentrum aan onze stichting. 
De maquette is vervaardigd door Paul Versijp, op basis van de tekeningen van de bedenkers van het ontwerp, Grassodenridder Architecten en geeft iedereen een levendige impressie van het gebouw.