Afscheid bestuursleden

Enige tijd geleden waren er wijzigingen in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal.
Peter Markus, voormalig secretaris, trok zich uit het bestuur terug omdat hij veel in het buitenland verblijft en daardoor niet altijd beschikbaar is om die functie goed te blijven vervullen.
Nico Hooijschuur trok zich terug als voorzitter van de commissie ‘Inhoud’ omdat hij zich daar niet meer voor de volle 100% voor kon inzetten. Annette van de Meene trekt zich terug als lid van het bestuur, omdat ze haar functie als directeur van de Stichting Crematoria Zoom- en Zegestede per 1 maart j.l. overdroeg aan Marije Veldheer. Met de hiermee vrijgekomen tijd gaat ze haar leven anders inrichten. Ze blijft wel beschikbaar voor advies e.d. ten aanzien van onze Stichting.
Aan het eind van de vergadering van 14 april 2023 sprak voorzitter Giel Janssen zijn dank uit voor hun inzet en bewezen activiteiten voor het Bezoekerscentrum. Hen werd daarbij een bloemetje overhandigd.

Peter Markus en Annette van de Meene
Nico Hooijschuur

Het Bezoekerscentrum. Wanneer komt dat er?


Door verschillende, vast herkenbare, omstandigheden zijn we nog niet begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum.
We hebben te maken met prijsverhogingen van materialen, vertragingen en we hebben ook nog geld nodig. Maar op 27 oktober 2024 zou het Bezoekerscentrum geopend moeten worden.
Dan is het precies 80 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd bevrijd. Dat past perfect bij de doelstellingen van het bezoekerscentrum.
Verschillende organisaties zijn bezig met het voorbereiden van activiteiten rondom deze datum. Het zou heel mooi zijn als het bezoekerscentrum daar een hoofdrol in kan spelen.
Gaan we deze datum wel halen?

Ja, we vertrouwen erop dat we dit écht voor elkaar gaan krijgen. Er is nog wél steun nodig van een aantal partijen in het vergunningentraject én van gulle gevers, die ons het laatste financiële steuntje in de rug moeten gaan geven.

Wat is de situatie anno april 2023?
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen.
Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt er een procedureverzoek bij de gemeente. Het is de bedoeling dat het Bestemmingsplan én de Omgevingsvergunning nog voor de zomervakantie 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moeten worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij te gebruiken.

Hoe zit ’t met het benodigde geld?
De stichting heeft intussen al € 1.600.000,- bijeengebracht. Het grootste deel van dat geld bestaat uit toezeggingen door sponsors, bedrijfsleven en serviceclubs en is grotendeels geoormerkt voor speciale facetten bij de bouw van ex- en interieur van ons centrum. Dat geld kan dus worden opgevraagd in de diverse stadia van de bouw.
Helaas is het bedrag nog niet voldoende voor het totale project. Zoals iedereen weet staan de prijzen van materialen en diensten momenteel flink onder druk. Zowat alle kosten zijn gestegen en helaas geldt dit ook voor de bouw van het Bezoekerscentrum. Waar wij eerder berekenden aan 1,8 miljoen euro genoeg te hebben, piekt dat intussen al naar meer dan 2 miljoen euro. En dat terwijl we op de plannen van het Bezoekerscentrum al flink hebben geschaafd binnen ons wensenlijstje.

Met het oog op het totaalplaatje én de huidige planning gaan we op korte termijn starten met geldinzamelingsacties. We gaan ons daarbij onder andere richten op een regeling, waarbij gulle gevers via belastingvoordeel, minstens 125 % van het door hen gedoneerde bedrag kunnen compenseren. Met die giften willen we het huidige tekort van ruim € 400.000,- goedmaken.
Meer over deze mogelijkheden kunt u binnenkort verwachten.