Gemeenteraad Bergen op Zoom stemt in met bestemmingsplan

Woensdag 29 mei stemde de gemeenteraad van Bergen op Zoom unaniem in met het bestemmingsplan voor het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg.
Een mijlpaal in een heel lang traject dat door allerlei omstandigheden een heel lange adem vroeg van iedereen die dit plan een warm hart toedraagt !!


Gewacht moet er nu nog worden op het verstrijken van de termijn waarbij mensen beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State op dit besluit van de Raad.
Daarna zou in principe gebouwd kunnen gaan worden.

Met betrekking tot de financiering van het geheel lopen nog aanvragen bij diverse instanties.
Uiteraard blijven bijdragen van instanties of particulieren nog steeds heel erg welkom.

Via deze website houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Stand van zaken realisatie Bezoekerscentrum

Maart 2024

Tot onze spijt moeten we melden dat het niet lukt om de streefdatum voor de opening van het bezoekerscentrum van 27 oktober 2024 (80 jaar na de bevrijding van dit deel van West-Brabant) te gaan halen.

Het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het gereedmaken van de aanvraag omgevingsvergunning, hebben, mede door de stikstofproblematiek, meer tijd gevraagd dan aanvankelijk werd ingeschat. Dat heeft ertoe geleid dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning pas medio december 2023 door de gemeente Bergen op Zoom ter inzage gelegd konden worden.

Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend, die naar verwachting in mei 2024 door de gemeenteraad van Bergen op Zoom zullen worden behandeld. Of vervolgens beroep bij de Raad van State zal worden ingesteld, is op dit moment onzeker.

Een tweede reden waarom we de streefdatum niet gaan halen betreft de financiën. Het tekort liep in 2023 door meerdere oorzaken, waaronder gestegen bouwkosten, op naar ca € 600.000.

Daarnaast werd het door het V-fonds toegezegde bedrag van € 600.000 in verband met het niet halen van de einddatum ingetrokken. Gelukkig ging die intrekking gepaard met de toezegging dat op een nieuwe aanvraag naar alle waarschijnlijkheid opnieuw positief en tot hetzelfde bedrag zal worden besloten. Dit laat onverlet dat het tekort nog steeds zo’n € 600.000 bedraagt. Over het obligatieplan lieten we in een vorig nieuwsbericht al weten dat dit is stopgezet.

Gelukkig zijn er ook stappen voorwaarts gezet.

Op onze verzoeken aan de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen van juni 2023 om een financiële bijdrage zijn nog geen besluiten genomen. De gesprekken die hierover met de 3 Brabantse Wal-gemeenten gevoerd zijn, zijn evenwel hoopgevend.

Daarnaast zijn wij in overleg met de provincie over (extra) financiële steun en met een particuliere stichting over een lening van € 300.000.

Verder is er overeenstemming bereikt met het Rijksvastgoedbedrijf over de erfpacht van de grond die nodig is voor het bezoekerscentrum.

Verder is er met De Kok Bouwgroep B.V. uit Bergen op Zoom, de beoogd aannemer, een bouwteamovereenkomst gesloten. Zie daarvoor ook het nieuwsbericht dat eerder geplaatst is.

BOUWTEAMOVEREENKOMST GETEKEND


Na het indienen van de omgevingsvergunning, werd dinsdag 19 december 2023 een bouwteamovereenkomst ondertekend door bestuursleden van de Stichting en de directie van één van de bouwteampartners voor de realisatie van het bezoekerscentrum, de Kok Bouwgroep.

Het plan voor het bezoekerscentrum bij de oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom wordt momenteel met de bouwteamleden uitgewerkt.
Bij een sluitende begroting en een definitief bestemmingsplan, is het de bedoeling om in de loop van 2024 te starten met de bouw. 

Obligatieplan gestopt

Het obligatieplan dat voor belangstellenden de mogelijkheid zou gaan bieden om fiscaal aantrekkelijke bijdragen te gaan leveren aan de bouw van het Bezoekerscentrum, is wegens tekort aan belangstelling geannuleerd.
Inschrijvers die zich hiervoor hadden gemeld kregen daarvan bericht.
Desondanks blijven wij ons inzetten voor de realisatie van het bezoekerscentrum én worden andere wegen gezocht voor de financiering daarvan.

Wilt u ons financieel (blijven) steunen, klik dan HIER voor de mogelijkheden.

Rondleidingen op Canadese en Britse Erebegraafplaatsen in Bergen op Zoom

In aanloop naar de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding van de Brabantse Wal in 2024 organiseren de Stadsgidsen Bergen op Zoom in samenwerking met gidsen van de Stichting Stadsherauten Steenbergen en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal enkele rondleidingen op de Militaire Erebegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.

Onder begeleiding van een gids kunnen de erevelden worden bezocht. Tijdens de rondleidingen wordt uitleg gegeven over de historie en het belang, ook heden nog,  van de beide militaire erevelden. Wie liggen er begraven, wat is de betekenis van het “Cross of Sacrifice” en de  “Stone of Remembrance”?

Op zaterdag 9 december en zondag 10 december vinden de rondleidingen plaats.
De duur van een rondleiding is ca. 1,5 uur.
Aanvangstijd van de rondleidingen: 14.00 u.

Er wordt verzameld om 13.45u bij de ingang van het Canadese Ereveld.
De rondleiding is gratis.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u een rondleiding reserveren via de website: www.Stadsgidsen-bergenopzoom.nl

(foto: Stg. BME)

Bezoekerscentrum blij met bijdrage Rabobank ClubSupport

Van de Rabobank ontvingen wij het bericht dat zij een bedrag van € 594,44 naar ons overmaken.
Wij krijgen dat geld vanwege onze deelname aan het Rabobank ClubSupport project.


Deze bijdrage zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bereidwillige medewerking van Rabobankleden. Zij brachten hun stem onder andere uit op onze Stichting.
Daarom veel dank aan allen die dit met het oog op verwezenlijking van onze plannen hebben gedaan!!

Obligatieplan gepresenteerd

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal start in september met een obligatieplan om de nog benodigde € 600.000 op te halen. Door één of meerdere obligatie(s) af te nemen in de periode van 1 september tot 1 november 2023 kunnen bedrijven of particulieren bijdragen aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Hiervoor wordt hun (bedrijfs)naam vereeuwigd op het bedankbord in de ontvangstruimte van het centrum. De obligaties zijn fiscaal aantrekkelijk waardoor een groot deel van de gift via belastingvoordeel terug ontvangen wordt.  

Voorzitter Giel Janssen: “We zijn al een tijd bezig om het bezoekerscentrum te realiseren en we zijn we bijna. We hebben al een flink bedrag opgehaald maar door o.a. prijsstijgingen komen we helaas nog steeds tekort. We hopen dat met het obligatieplan op te halen. En dat bedrijven en particulieren daarmee willen bijdragen aan onze bouwstenen voor het bezoekerscentrum bij de militaire begraafplaatsen in Bergen op Zoom. Het bezoekerscentrum moet er komen!”

Voortgang bezoekerscentrum
Voor de realisatie van het bezoekerscentrum is een bedrag van meer dan € 2,2 miljoen nodig. Daarvan is momenteel al het grootste deel binnen maar er is nog ruim € 600.000 nodig. Voor dit resterende bedrag zijn we nog op zoek naar sponsors of giften. Door nu een obligatieplan aan te bieden hoopt de Stichting dit bedrag nog dit jaar op te halen. Daarna kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw.

Achter de schermen
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen. Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt een procedure bij de gemeente. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning begin 2024 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moet worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij aan de Ruytershoveweg te gebruiken.

Realisatie Bezoekerscentrum
Het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal komt tussen twee erevelden te liggen: de Britse en Canadese Oorlogsbegraafplaats. Hier liggen in totaal ruim 2400 geallieerde soldaten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name tijdens de Slag om de Schelde. Dit was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied, die in de nabije omgeving heeft plaatsgevonden.

Hun graven zijn tastbare restanten die de herinnering aan de soldaten en hun strijd voor onze vrijheid levend houden. Het Bezoekerscentrum wil deze graven voorzien van een context: historisch, persoonlijk en actueel. Het bezoekerscentrum moet een plek worden waar de gevallenen die hier begraven liggen in een gepaste omgeving kunnen worden herdacht. Naast een gedenkplaats wordt het ook een plek, waar de bezoeker op een laagdrempelige en aansprekende manier meer te weten komt over de begraafplaatsen zelf, over de Slag om de Schelde en over de persoonlijke achtergrond van de soldaten. Verder wordt het ook een plaats waar de discussie gevoerd kan worden over de waarden van vrijheid en het belang om hieraan te blijven werken.

Gedetailleerde informatie over het obligatieplan vindt u op deze website onder obligatieplan.

Foto: penningmeester John van de Perre (L) en voorzitter Giel Janssen met de maquette van het Bezoekerscentrum

Geld bij afscheid burgemeester gaat naar Bezoekerscentrum

De afscheidnemende burgemeester Petter krijgt van de gemeente op donderdag 29 juni in het Markiezenhof een afscheidsreceptie aangeboden.
Tijdens zijn ambtelijke loopbaan als burgemeester is Frank Petter steeds een warm pleitbezorger geweest voor de realisatie van een Bezoekerscentrum tussen de twee erevelden aan de Ruytershoveweg.
Het doet het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal dan ook erg veel plezier dat dhr. Petter financiële bijdragen voor zijn afscheid, bestemt voor de kas van onze Stichting.

Tijdens zijn receptie is het munitiekistje dat op bijgaande foto te zien is, de plek waar ieders’ bijdrage in kan worden gedaan.

(foto: gemeente Bergen op Zoom)


Juist op dit moment van cruciale voorbereidingen voor de bouwfase, komt dit alles ons heel goed van pas. Binnenkort starten ook andere acties vanuit ons Bestuur, om de resterende gelden voor de bouw en de inrichting bij elkaar te krijgen.

Meer daarover binnenkort op deze website en social media.Afscheid bestuursleden

Enige tijd geleden waren er wijzigingen in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal.
Peter Markus, voormalig secretaris, trok zich uit het bestuur terug omdat hij veel in het buitenland verblijft en daardoor niet altijd beschikbaar is om die functie goed te blijven vervullen.
Nico Hooijschuur trok zich terug als voorzitter van de commissie ‘Inhoud’ omdat hij zich daar niet meer voor de volle 100% voor kon inzetten. Annette van de Meene trekt zich terug als lid van het bestuur, omdat ze haar functie als directeur van de Stichting Crematoria Zoom- en Zegestede per 1 maart j.l. overdroeg aan Marije Veldheer. Met de hiermee vrijgekomen tijd gaat ze haar leven anders inrichten. Ze blijft wel beschikbaar voor advies e.d. ten aanzien van onze Stichting.
Aan het eind van de vergadering van 14 april 2023 sprak voorzitter Giel Janssen zijn dank uit voor hun inzet en bewezen activiteiten voor het Bezoekerscentrum. Hen werd daarbij een bloemetje overhandigd.

Peter Markus en Annette van de Meene
Nico Hooijschuur

Het Bezoekerscentrum. Wanneer komt dat er?


Door verschillende, vast herkenbare, omstandigheden zijn we nog niet begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum.
We hebben te maken met prijsverhogingen van materialen, vertragingen en we hebben ook nog geld nodig. Maar op 27 oktober 2024 zou het Bezoekerscentrum geopend moeten worden.
Dan is het precies 80 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd bevrijd. Dat past perfect bij de doelstellingen van het bezoekerscentrum.
Verschillende organisaties zijn bezig met het voorbereiden van activiteiten rondom deze datum. Het zou heel mooi zijn als het bezoekerscentrum daar een hoofdrol in kan spelen.
Gaan we deze datum wel halen?

Ja, we vertrouwen erop dat we dit écht voor elkaar gaan krijgen. Er is nog wél steun nodig van een aantal partijen in het vergunningentraject én van gulle gevers, die ons het laatste financiële steuntje in de rug moeten gaan geven.

Wat is de situatie anno april 2023?
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen.
Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt er een procedureverzoek bij de gemeente. Het is de bedoeling dat het Bestemmingsplan én de Omgevingsvergunning nog voor de zomervakantie 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moeten worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij te gebruiken.

Hoe zit ’t met het benodigde geld?
De stichting heeft intussen al € 1.600.000,- bijeengebracht. Het grootste deel van dat geld bestaat uit toezeggingen door sponsors, bedrijfsleven en serviceclubs en is grotendeels geoormerkt voor speciale facetten bij de bouw van ex- en interieur van ons centrum. Dat geld kan dus worden opgevraagd in de diverse stadia van de bouw.
Helaas is het bedrag nog niet voldoende voor het totale project. Zoals iedereen weet staan de prijzen van materialen en diensten momenteel flink onder druk. Zowat alle kosten zijn gestegen en helaas geldt dit ook voor de bouw van het Bezoekerscentrum. Waar wij eerder berekenden aan 1,8 miljoen euro genoeg te hebben, piekt dat intussen al naar meer dan 2 miljoen euro. En dat terwijl we op de plannen van het Bezoekerscentrum al flink hebben geschaafd binnen ons wensenlijstje.

Met het oog op het totaalplaatje én de huidige planning gaan we op korte termijn starten met geldinzamelingsacties. We gaan ons daarbij onder andere richten op een regeling, waarbij gulle gevers via belastingvoordeel, minstens 125 % van het door hen gedoneerde bedrag kunnen compenseren. Met die giften willen we het huidige tekort van ruim € 400.000,- goedmaken.
Meer over deze mogelijkheden kunt u binnenkort verwachten.